يکشنبه, 16 مرداد 1401
  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1388
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1388
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 24% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1389
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1389
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 26% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1390
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1390
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 26.5% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1391
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1391
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 26.7% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1392
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1392
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 24% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1393
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1393
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 23% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1394
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1394
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
    نرخ سود قطعي 20.1% 

   

  عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان در سال 1395*
   نرخ سود تخصيص يافته در سال 1395*
   
   نرخ سود تضمين شده 15% 
  16%
    نرخ سود قطعي 23% 

  *بر اساس آئين نامه مكمل بيمه هاي زندگی و مستمري 68/2، در بيمه نامه هاي صادره پس از تاريخ 01 / 06 / 95، حداکثر نرخ سود فنی علی الحساب براي دو سال اول مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶ درصد، براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعيين گرديده است.

  • میانگین نرخ سود قطعی بیمه های عمروسرمایه گذاری پارسیان طی سال های 1388 تا 1395( 8 سال) برابر با 23.34 % بوده است.
  • این در حالیست که میانگین نرخ "سود قطعی بیمه های عمروسرمایه گذاری پارسیان" در طی دوره مشابه به مراتب بالاتر از میانگین نرخ های "تورم" و "سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک ها (با احتساب بالاترین نرخ سود متعلقه در انواع سپرده های بانکی)" بوده و بازده مناسبی با حداقل ریسک ممکنه را نسبت به سایر روش ها ی دیگر در بازار های سرمایه گذاری کسب نموده است.

  6.0.8.0
  گروه دورانV6.0.8.0