تعریف محصول بیمه عمر جهانی، ویژگی ها و انواع آن      1401/05/22

مدیریت ریسک

محصول عمر جهانی در واقع یک بیمه تمام عمر می باشد که میزان سرمایه فوت و حق بیمه از انعطاف پذیری برخوردار است، لیکن برخلاف بیمه های تمام عمر بیمه گزار میتواند مبلغ حق بیمه و سرمایه فوت را تعیین نماید. در این محصول پس از کسر هزینه ها حق بیمه پرداختی به یک حساب اندوخته ای واریز گردیده و به بخش های بیمه و پس اندازی تقسیم می شود.

 

محصول عمر جهانی در واقع یک بیمه تمام عمر می باشد که میزان سرمایه فوت و حق بیمه از انعطاف پذیری برخوردار است، لیکن برخلاف بیمه های تمام عمر بیمه­ گزار میتواند مبلغ حق بیمه و سرمایه فوت را تعیین نماید.

در این محصول پس از کسر هزینه ها حق بیمه پرداختی به یک حساب اندوخته ای واریز گردیده و به بخش های بیمه و پس اندازی تقسیم می شود.

بخش بیمه که به آن هزینه بیمه (COI) گفته می ­شود، هزینه تحت پوشش قراردادن فوت بیمه شده توسط شرکت بیمه بوده و متناسب با مزایای فوت است. این مبلغ، ریسک متحمل شده توسط شرکت بیمه را اندازه گیری میکند و بنابراین مبلغ خالص در معرض خطر (NAAR) نامیده می ­شود. قسمت پس انداز  نیز در واقع  باقیمانده حق بیمه است که برای ساخت اندوخته سرمایه گذاری می ­شود. نرخ سود این مبلغ اندوخته ه­ای براساس سود حاصل از سبد دارایی عمومی شرکت بیمه و یا یک شاخص مالی دیگر توسط شرکت بیمه تامین می شود و بیمه­گزار نقشی در سرمایه­گذاری انجام شده ندارد.

دیگر تفاوت بیمه­عمر جهانی با بیمه تمام­عمر در این است که در این نوع بیمه­نامه میتوان از محل سود تعلق گرفته و اندوخته بیمه­ نامه اقساط پرداخت نشده را پرداخت کرد، درحالی که در بیمه­نامه تمام عمر از محل اندوخته تشکیل شده تنها می توان وام گرفت یا برداشت از اندوخته انجام داد.

اغلب در بیمه­نامه­های عمر جهانی ضریب نرخ تعدیل تا میزان نرخ تورم در بیمه­نامه­ توسط بیمه­گزار قابلیت افزایش دارد.

ارزش نقدی یک بیمه نامهUL  به طورکلی باتوجه به نرخ­های فعلی رایج در بازار پول سود کسب می­کند. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ بهره همراه با بازار نوسان خواهد داشت و این بدین معنی است که سودی که بر روی این نوع بیمه ­نامه اعمال می شود ممکن است کاهش یابد که در این راستا برخی از شرکت ­ها حداقل نرخ بهره ای را جهت ضمانت درنظر می­­گیرند.

این محصول به گونه ای طراحی شده است که شفاف باشد. لذا بیمه گزار  فقط حق بیمه را پرداخت نمی کند بلکه بطور دوره­ای از وضعیت بیمه نامه خود مطلع می شود و لذا هرگونه کسورات، حق بیمه فوت، حق بیمه پرداختی و نرخ سود تخصیص یافته به بیمه نامه به اطلاع بیمه گزار رسانده میشود.

حق بیمه

هدف کلی از پرداخت حق بیمه پوشش دهی هزینه­ های بیمه نامه، پوشش هزینه فوت و حق بیمه اضافی است که اندوخته بیمه نامه را تشکیل می­دهد.  هر سه این اجزا بسیار مهم هستند زیرا هیچ محاسبه ای برای پرداخت حق بیمه ثابت همچون محصولات سنتی عمر وجود ندارد و زمان پرداخت و مبلغ حق بیمه پرداخت شده بسته به هر بیمه گزار متفاوت است.

حق بیمه محصولات عمر سنتی به طور معمول از طریق اصل برابری به صورت زیر تعیین می شود: (Bowers et al.، 1997)

مقدار موردانتظار تعهدات آتی=  مقدار مورد انتظار حق بیمه های آتی

اما این روش برای بیمه عمرUL  کاربردی نمی باشد. زیرا غالباً مبلغ تعهدات آتی مشخص نبوده و از آنجائیکه پرداخت حق بیمه نیز قطعی نیست، این امر تعیین مقدار مورد انتظار را پیچیده می کند.

در راستای جلوگیری از انباشت بیش از حد و یا کمبود حق­ بیمه بیمه ­نامه، بیمه­ گر سطوح مختلف حق بیمه را به اطلاع وی میرساند. این سطوح عبارتست از:

1- حداقل حق بیمه: حداقل مبلغی است که دارنده بیمه نامه بایستی در  طول مدت بیمه نامه جهت جلوگیری از تعلیق بیمه نامه بپردازد.

2- حق بیمه هدف: این حق بیمه به گونه ای تنظیم می شود که اگر فرضیات مربوط به نرخ بهره و مرگ و میر فعلی ناکافی بوده و تغییر کند حق بیمه برای جاری نگه داشتن بیمه نامه تا سررسید بیمه نامه کافی باشد. معمولاً مبلغ این حق بیمه نزدیک به مبلغ حق بیمه یک بیمه نامه تمام عمر می باشد. حق بیمه هدف جهت محاسبه کارمزد نمایندگان نیز به کار گرفته می شود.

3- هفت حق بیمه پرداختی: این حق بیمه بیشترین حق بیمه مجاز قانونی قابل پرداخت توسط بیمه­ گزار می­باشد و در صورت پرداخت مبلغی بیش از آن بیمه نامه عمر جهانی به بیمه نامه مختلط تعدیل شده تغییر می­ یابد. این محدودیت ناشی از قوانین مالیاتی بیمه های زندگی است. زیرا قانون گذاران مالیاتی به دنبال کاهش بخش سرمایه­ گذاری بیمه های عمر جهانی می باشند.

در محصولات سنتی عمر در صورت عدم پرداخت حق بیمه بیمه نامه بسته می شود. البته حداقل 30روز فرصت جهت پرداخت حق بیمه ها برای بیمه گزار در نظر گرفته می ­شود تا قبل ازاینکه پوشش ها به طور قطعی منتفی شود بیمه نامه به حالت قبل برگردد. این مهم در مورد بیمه نامه های دارای ارزش نقدی نظیر تمام عمر نیز صدق میکند و در بیمه های عمر جهانی نیز حداقل 60 روز به بیمه­ گزار فرصت داده می شود تا حق بیمه ها را تعدیل و یا پرداخت نموده تا از بستن بیمه نامه جلوگیری نماید.

منافع بیمه های عمرجهانی و انواع آن   Death benefit

منافع فوت در بیمه ­های عمر مبلغی است که در صورت فوت بیمه شده پرداخت می شود. در بیمه عمرجهانی سه نوع الگو از مزایای فوت وجود دارد که دو مورد از آنها بسیارمعمول بوده لیکن نوع سوم مرسوم نمیباشد.

به طور کلی داریماندوخته بیمه نامه + خالص در معرض ریسک = منافع فوت

در منافع فوت نوع اول سطح ثابتی از منافع فوت ارایه می شود که خالص در معرض ریسک در آن به عنوان مابه التفاوت منافع فوت مشخص شده و اندوخته بیمه نامه تعریف شده است. باافزایش سطح اندوخته بیمه نامه، میزان خالص در معرض ریسک کاهش و در صورت کاهش اندوخته بیمه نامه، میزان خالص در معرض ریسک افزایش می یابد.

زمانی که منافع فوت (DB) از سطح مشخصی از اندوخته مطابق با سن وی بیشتر شود منافع فوت به طور خودکار افزایش می یابد.

منافع فوت نوع دوم در واقع منافع فوتی افزایشی است. مقدار خالص در معرض ریسک در این مدل ثابت فرض می شود. به عبارت دیگر با رشد اندوخته بیمه نامه، منافع فوت بیمه ­نامه نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر ارزش نقدی بیمه نامه به هردلیلی از جمله انصراف بیمه­ گزار از پرداخت حق بیمه و یا تاخیر در پرداخت کاهش یابد منافع بیمه نامه نیز کاهش می یابد.

منافع فوت به دو طریق در بیمه­ نامه می تواند افزایش یابد: در حالت اول به درخواست بیمه گزار سرمایه فوت قابلیت افزایش دارد. (باتوجه به اینکه در ابتدای قرارداد سطح ریسکی فرد چک شده است از انتخاب نامساعد جلوگیری می­ شود). درحالت دوم ارزش نقدی بیمه نامه به حدی افزایش می یابد که در مقابل خالص در معرض ریسک رقم بسیار بالایی است و لذا با آزمون کریدور مزایای فوت به طور خودکار افزایش می یابد.

 

انواع بیمه عمر جهانی

جدول1- انواع محصول عمرجهانی

Variable life بیمه عمر متغیر

یک نوع بیمه عمر است که حق بیمه آن ثابت لیکن منافع فوت و نرخ بازده آن متغیر می­باشد. پس از کسر هزینه های بیمه ­نامه مبلغ ارزش نقدی باقی مانده در اوراق بهادار سرمایه­ گذاری می ­شود و ارزش آن براساس ارزش این اوراق تعیین می­ شود. در صورت سودآور بودن این سرمایه ­گذاری منافع فوت می تواند افزایش یابد. در این بیمه نامه بیمه گزار در کنترل سرمایه گذاری ذخایر دخالت دارد.

 Variable universal life بیمه عمر جهانی متغیر

بیمه نامه زندگی جهانی متغیر (VUL) مشابه بیمه نامه UL است، با این تفاوت که بیمه­ گزار میتواند طیف وسیعی از حساب های سرمایه گذاری به عنوان مثال سهام، اوراق قرضه و غیره را جهت سرمایه گذاری ارزش اندوخته خود انتخاب نماید. (Claire et al. ، 2018). این سرمایه گذاری ها مانند صندوق های سرمایه ­گذاری مشترک رفتار می کنند و ارزش آنها با توجه به عملکرد دارایی ها می تواند بالا یا پایین برود. (Claire، Lombardi، & Summers، 2018). بنابراین یک بیمه نامه زندگی جهانی متغیر بر اساس عملکرد صندوق سرمایه ­گذاری مشترک انتخاب شده توسط بیمه­ گر سود کسب می کند. در این نوع بیمه نامه بیمه گزار ممکن است ریسک بیشتری را پذیرش کند تا بتواند بازده بیشتری را کسب کند که همین امر می ­تواند منجر به میزان خسارت بیشتر نسبت به بیمه نامه های ul معمولی گردد.

به عبارت دیگر میتوان گفت یک حساب پایه به نام حساب پس انداز در این محصول وجود داردکه مربوط به عملکرد سبد دارایی شرکت است و بقیه سود بر اساس بازده سایر دارایی ها شامل اوراق قرضه، شاخص های بازار و صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعیین می شود. در این محصول هیچ نرخ بهره تضمینی وجود ندارد و تضمین نرخ بهره تنها مربوط به مبلغ موجود در حساب پس اندازی شرکت می­ باشد. لذا کلیه ریسک های سرمایه­ گذاری برای وجوه موجود در حساب های دیگر به  فرد بیمه شده منتقل­ می شود.

این بیمه نامه ترکیبی از هر دو بیمه نامه عمر جهانی و بیمه نامه عمر متغیر است و امکان انتخاب حق بیمه منعطف و سرمایه فوت متغیر را نیز دارا می­باشد.

indexed universal life بیمه عمر جهانی شاخص دار

بیمه عمر جهانی شاخص دار (IUL) نوعی بیمه نامه UL است که نرخ بهره بیمه نامه براساس یک شاخص خارجی نظیر S&P 500 تعیین می شود، اگرچه ممکن است از سایر شاخص ها یا حتی چندین شاخص جهت تعیین نرخ بهره  استفاده شود (Claire et al، 2018). تفاوت اساسی بین این بیمه نامه با بیمه نامه سنتیul  در نرخ بهره ای است که به بیمه نامه تعلق می­گیرد. بهره تخصیص شده به بیمه نامه IUL بر اساس فرمولی که تغییرات شاخص انتخاب شده را منعکس نماید تعیین می­گردد.

UL with Secondary Guarantee بیمه های عمر جهانی با تضمین ثانویه

در بیمه های عمرجهانی سنتی در صورتیکه اندوخته بیمه نامه به صفر و یا زیر صفر تنزل یابد بیمه نامه از اعتبار ساقط شده و اصطلاحاً به وضعیت تعلیق در می­ آید. اما در بیمه ­های عمر جهانی با تضمین ثانویه در صورتیکه بیمه­ گزار حداقل حق بیمه تعیین شده از سوی بیمه گر را پرداخت نماید بیمه نامه به وضعیت تعلیق در نمی ­آید.